وبلاگ حجاب
مانتوهای چشمک زن
اجتماعی
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۵ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۸
Share/Save/Bookmark
 
چندی نمیگذرد که در بازار لباس هايی عرضه شده که روی آن ها کلماتی به لغت لاتین چاپ شده و مردم در حال خريد اينگونه لباس ها هستند، بعضی از اينگونه کلمات: Vixen زن شرور Nude لخت Whore فاحشه Sow ماده خوک جوان Pig خوک Theocrasy شرک به خدا Hussy زن گستاخ Vice گناه، فساد Chorus girl دختر رقاصه تو جمع Lusts شهوت ، هوس Dram ظرف شراب Adulterer مرد زناکار Eccentricity بي قاعدگی Adultery زنا، بی دينی Charm طلسم، فريفتن Base-born حرامزاده Bawdy هرزه، زشت Mason فراماسونی Tippler ميگسار Atheist خدانشناس sister for sale خواهرفروش Take me مرا لمس کن نشر كنيد تا هموطنان با آگاهی و دقت بیشتری خرید نمایند. با تشکر از شما مانتوهای پشت نویس

منبع : http://hejab.in/#
چندی نمیگذرد که در بازار لباس هايی عرضه شده که روی آن ها کلماتی به لغت لاتین چاپ شده و مردم در حال خريد اينگونه لباس ها هستند، بعضی از اينگونه کلمات: Vixen زن شرور Nude لخت Whore فاحشه Sow ماده خوک جوان Pig خوک Theocrasy شرک به خدا Hussy زن گستاخ Vice گناه، فساد Chorus girl دختر رقاصه تو جمع Lusts شهوت ، هوس Dram ظرف شراب Adulterer مرد زناکار Eccentricity بي قاعدگی Adultery زنا، بی دينی Charm طلسم، فريفتن Base-born حرامزاده Bawdy هرزه، زشت Mason فراماسونی Tippler ميگسار Atheist خدانشناس sister for sale خواهرفروش Take me مرا لمس کن نشر كنيد تا هموطنان با آگاهی و دقت بیشتری خرید نمایند. با تشکر از شما مانتوهای پشت نویس

منبع : http://hejab.in/#
چندی نمیگذرد که در بازار لباس هايی عرضه شده که روی آن ها کلماتی به لغت لاتین چاپ شده و مردم در حال خريد اينگونه لباس ها هستند، بعضی از اينگونه کلمات: Vixen زن شرور Nude لخت Whore فاحشه Sow ماده خوک جوان Pig خوک Theocrasy شرک به خدا Hussy زن گستاخ Vice گناه، فساد Chorus girl دختر رقاصه تو جمع Lusts شهوت ، هوس Dram ظرف شراب Adulterer مرد زناکار Eccentricity بي قاعدگی Adultery زنا، بی دينی Charm طلسم، فريفتن Base-born حرامزاده Bawdy هرزه، زشت Mason فراماسونی Tippler ميگسار Atheist خدانشناس sister for sale خواهرفروش Take me مرا لمس کن نشر كنيد تا هموطنان با آگاهی و دقت بیشتری خرید نمایند. با تشکر از شما مانتوهای پشت نویس

منبع : http://hejab.in/#
به گزارش همه با هم به نقل از وبلاگ حجاب، چندی نمیگذرد که در بازار لباس هايی عرضه شده که روی آن ها کلماتی به لغت لاتین چاپ شده و مردم در حال خريد اينگونه لباس ها هستند، بعضی از اينگونه کلمات به شرح ذیل است:
Vixen زن شرور Nude لخت Whore فاحشه Sow ماده خوک جوان Pig خوک Theocrasy شرک به خدا Hussy زن گستاخ Vice گناه، فساد Chorus girl دختر رقاصه تو جمع Lusts شهوت ، هوس Dram ظرف شراب Adulterer مرد زناکار Eccentricity بي قاعدگی Adultery زنا، بی دينی Charm طلسم، فريفتن Base-born حرامزاده Bawdy هرزه، زشت Mason فراماسونی Tippler ميگسار Atheist خدانشناس sister for sale خواهرفروش Take me مرا لمس کن
نشر كنيد تا هموطنان با آگاهی و دقت بیشتری خرید نمایند.
کد مطلب: 21493